ALGEMENE VOORWAARDEN YOGABEE DOMBURG

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, die worden verhuurd door Yogabee V.O.F., alsmede op alle overige door Yogabee V.O.F. geboden diensten en producten.

1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Yogabee V.O.F. een overeenkomst sluit met ‘betrekking tot huur/gebruik accommodatie’. Onder het begrip ‘gasten’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten en dienstverlening van Yogabee V.O.F.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen

2.1 Yogabee V.O.F. neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn.

2.2 Yogabee V.O.F. behoudt zich het recht zonder opgave van redenen te reserveringen, met name reserveringen van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Bent u binnen 30 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een (schriftelijke) bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling; admin@yogabee.nl, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.4 Tussen u en Yogabee V.O.F. komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u uw reservering bij Yogabee V.O.F. plaatst en de reservering door Yogabee V.O.F. is geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst betreft huur van accommodatie(s) en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is alsmede daarmee samenhangende overige door Yogabee V.O.F. geboden diensten en producten.

3. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst en/of reservering wenst aan te brengen, is Yogabee V.O.F. niet verplicht de wijzigingen te accepteren. Het is ter vrije keuze van Yogabee V.O.F. om te bepalen of en in hoeverre die wijzingen worden geaccepteerd. In het geval Yogabee V.O.F. uw wijzigingen accepteert, kan Yogabee V.O.F. uw wijzigingskosten in rekening brengen.

4. In-de-plaats stelling

4.1 Het is Yogabee V.O.F., de huurder en andere gasten niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Yogabee V.O.F.

4.2 Indien u en Yogabee V.O.F. zijn overeengekomen dat u en/of één of meerdere gasten worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gasten die u en/of andere gasten vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Yogabee V.O.F. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art.3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Prijzen

5.1 U bent aan Yogabee V.O.F. de overeengekomen huurprijs en de prijs van overige afgenomen diensten/producten verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) van de reservering.

6. Extra Kosten

U bent behalve de huurprijs en prijs van overige afgenomen diensten/producten ook toeristenbelasting verschuldigd.

7. Betalingen

7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 25% van de overeengekomen huurprijs te voldoen.

7.2 Het (eventuele) restant bedrag van het factuurbedrag dient te zijn ontvangen door Yogabee V.O.F. uiterlijk 4 weken voor aankomst bij de accommodatie bij Yogabee V.O.F.

7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag ineens voldaan worden bij reservering. Als bij aankomst op Yogabee V.O.F. blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Yogabee V.O.F., dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Yogabee V.O.F. u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Yogabee V.O.F., dan zal restitutie van het teveel betaalde bedrag achteraf plaatsvinden.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na de verloop van de termijn voor betaling in verzuim en heeft Yogabee V.O.F. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), onverminderd haar recht op vergoeding van alle schade die Yogabee V.O.F. als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Yogabee V.O.F. in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Yogabee V.O.F. heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

7.5 Yogabee V.O.F. heeft steeds het recht op vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 10:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie voor 16:00 uur verlaten te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is op de reservering.

8.2 Indien u de overeenkomst met Yogabee V.O.F. voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Yogabee V.O.F. daarmee akkoord gaat, is Yogabee V.O.F. steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Bij eventueel minder en/of korter gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten dan vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

8.4 Reserveringen worden altijd gemaakt voor vastgestelde aankomst- en vertrekdata. Het eerder vertrekken of later aankomen in uw accommodatie heeft dan ook geen invloed op de totale reissom en er kan hierom dus ook geen aanspraak gemaakt worden op restitutie in het geval van eerder vertrekken of later aankomen in uw accommodatie.

8.5 Bij het niet juist achterlaten van uw accommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of bij vervuiling en/ of schade aan het terrein/de omgeving van Yogabee V.O.F., zal Yogabee V.O.F. de schade direct bij de huurder in rekening brengen welke direct dient te worden voldaan.

9. Reglementen

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Yogabee V.O.F. vastgestelde regels, vastgelegd in het huisreglement. Dit reglement treft u aan in de informatiemap in de accommodatie. Wanneer u en/of uw medereisgenoten zich op het terrein van het Yogabee V.O.F. bevindt (bevinden), zijn de voorwaarden van Yogabee V.O.F. van toepassing.

9.2 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de reservering vermeld staat. Er mogen geen personen van buitenaf gebruik maken van de faciliteiten van Yogabee V.O.F. Het is niet toegestaan voor personen om elders te overnachten en gedurende de dag te verblijven en/of gebruik te maken van de faciliteiten van Yogabee V.O.F. Het is niet toegestaan te kamperen op de terreinen van Yogabee V.O.F.

9.3 Het niet toegestaan om tenten en/of campers bij de accommodatie te plaatsen.

9.4 De huurder dient de accommodatie bezemschoon en opgeruimd op te leveren: geen vuile vaat laten staan, vaatwasser schoon en leeg, keuken inclusief koelkast schoonmaken, servies schoon opbergen in de lades en kasten waarin het behoort te staan, beddengoed afhalen en vuilnis in de container plaatsen.

9.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, het huisreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Yogabee V.O.F. het recht zich toegang te verschaffen tot een accommodatie en/of u en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

9.6 Barbecues en vuurkorven worden afgeraden op het terrein van Yogabee V.O.F. in verband met brandgevaar.

9.7 Wanneer de huurder bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft Yogabee V.O.F. het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

9.8 Accommodaties en overdekte faciliteiten van Yogabee V.O.F. zijn rookvrij. Indien een huurder/ gebruiker dit rookverbod niet naleeft, is Yogabee V.O.F. gerechtigd een direct opeisbare boete van €300,- in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van Yogabee V.O.F. op vergoeding van de dientengevolge geleden en/of te lijden schade.

10. Huisdieren

10.1 Huisdieren zijn enkel toegestaan nadat Yogabee V.O.F. hier voorafgaand aan het verblijf toestemming voor heeft gegeven.

10.2 Huisdieren zijn enkel toegestaan op de begane grond en mogen onder geen beding op banken, stoelen en overige meubels. Op het terrein van Yogabee V.O.F. moet de behoefte van het huisdier worden opgeruimd.

11. Gebruik accommodatie; inventaris

11.1 De huurder en gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van Yogabee V.O.F., gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris.

11.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de administratie van Yogabee V.O.F. en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gasten of een van de leden van zijn gezelschap.

12. Annuleringskosten

12.1 Indien u een reservering annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering dient een vergoeding aan Yogabee V.O.F. te worden voldaan, overeenkomstig het onderstaande:
-Bij annulering meer dan 4 maanden voor de huurdatum: 10% van de overeengekomen prijs.
-Bij annulering binnen 4 maanden tot 8 weken voor de huurdatum, 40% van de overeengekomen prijs.
-Bij annulering binnen 8 weken voor de huurdatum, 80% van de overeengekomen prijs.          -Bij annulering binnen 2 weken voor de huurdatum is restitutie niet meer mogelijk.

12.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13. Overmacht en wijzigingen

13.1 In het geval Yogabee V.O.F., al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

13.2 Overmacht aan de zijde van Yogabee V.O.F. bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Yogabee V.O.F., daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-)stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken, doch uiterlijk voor aankomst. In dat geval heeft Yogabee V.O.F. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Yogabee V.O.F. zal ook alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

13.4 In het geval Yogabee V.O.F., al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren om andere redenen dan overmacht zoals genoemd in artikel 13.2 heeft u naast kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom recht op een extra 10% vergoeding van de huursom voor het geleden ongemak.

14. Opzegging

Yogabee V.O.F. heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is Yogabee V.O.F. ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Yogabee V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Yogabee V.O.F. en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Yogabee V.O.F., tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Yogabee V.O.F. of (één van) haar werknemers.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Yogabee V.O.F. is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling.

15.3 Yogabee V.O.F. is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4 In het geval Yogabee V.O.F. toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken en/of overlijden per huurder/gebruiker en per verblijf. Aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal €1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.

15.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Yogabee V.O.F. ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gasten, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in Yogabee V.O.F. bevinden.

15.6 U vrijwaart Yogabee V.O.F. voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gasten, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming/kennisneming op het terrein bevinden.

15.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

16. Klachten

Wij zullen er alles aan doen om klachten of gebreken direct op te lossen. Bij nood; zie de huisregels. Mocht u klachten hebben dan vragen wij u allereerst deze klacht te melden aan info@yogabee.nl van Yogabee V.O.F. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u uiterlijk tot 1 maand na vertrek uit de accommodatie van Yogabee V.O.F. de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen onder vermelding van uw NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatie t.a.v. Yogabee V.O.F., Bijenkotsweg 1, 4357 NN, Domburg.

17. Toepasselijk recht

De overeenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank te Middelburg is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen hieromtrent.

18. Algemeen

Kennelijke druk- en zetfouten binden Yogabee V.O.F. niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Middelburg is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die samenhangen met, dan wel voortvloeien uit de onderhavige rechtsverhouding en/of Algemene Voorwaarden.